Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Fotoalbum
 • O škole
  12. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok 2017

 • Informácie pre rodičov a žiakov

  Ponúkame informácie výchovnej poradkyne pre rodičov a zákonných zástupcov tých žiakov, ktorí budú v tomto roku končiť  9. ročník, prípadne budú mať záujem o štúdium na osemročných gymnáziách.:

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_9.rocnika.docx

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_5.rocnika.docx

 • Oznam vedúcej školskej jedálne pri ZŠ pre šk. rok 2017/2018
  3. 8. 2017

  OZNAMY  VEDÚCEJ  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2017/2018

   

  Poplatky za obedy a desiate sú nasledovné:

   

  Obedy    --  prvý stupeň   - 0,95 € cena jedného obeda

                    druhý stupeň – 1,01 € cena jedného obeda

                   dospelí            -  1,12 € cena jedného obeda

   

  Cena  jednej desiaty je rovnaká pre prvý aj druhý stupeň  - 0,35 €

   

  Mesto Poprad VZN č. 10/2012 s účinnosťou od 01.01.2013 určilo výšku príspevku na režijné náklady paušálne 2,00 € mesačne na jedného stravníka , ktorý odoberá obedy. Tento príspevok sa neuhrádza, ak stravníkovi v sledovanom  mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo .  

   

  Na doplnkové stravovanie (desiata ) sa príspevok na režijné náklady  nevzťahuje.

   

  Výška paušálnej platby na jeden mesiac  je nasledovná :

  prvý stupeň   -   19,-€ obed + 7,- € desiata + 2 ,- € réžia = 28,- €

  druhý stupeň -   21,- € obed +7,- € desiata  + 2,- € réžia = 30,-  €

  dospelí stravníci – 21,- €

   

  Platbu stravného je potrebné posielať na účet školskej jedálne :

  SK42  0200  0000  3500  0613  1562 .  

  Variabilný symbol:  dátum kedy platbu zadávate  

  Konštantný symbol : 0308

  Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko dieťaťa a ročník, ktorý navštevuje .

   

  Výdaj desiaty je : od 9,40 hod. do 9,55 hod.

  Výdaj obeda je : od 11,30 hod. do 14,30 hod.

   

  V zmysle  prevádzkového poriadku školskej jedálne  je potrebné stravu odhlásiť 24 hodín vopred. Za včas neodobranú stravu sa náhrada neposkytuje.

  Z dôvodu paušálnych platieb vznikajú preplatky , ktoré stravníkom vraciame na účet vždy po skončení školského roka najneskôr do konca júla. 

  Každú odhlášku  obeda a desiaty je možné realizovať v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do  15,00 hod.  na čísle telefónu 7728572. Stravníkom je umožnený  odnos obeda v obedári v deň, keď nie je možné stravníka odhlásiť. 

   

  V školskom roku 2017/2018 sa obedy pre vopred prihlásených stravníkov začnú podávať  od 05.09.2017, desiata od 11.09.2017.

  Prosíme Vás o vyplnenie zápisného lístka a prihlásenie na stravovanie v kancelárií  ŠJ.

   

  Prajeme Vám veľa úspechov v školskom roku 2017/2018 .      

   

  Mgr.  Jarmila Cervová, riaditeľka ZŠ s MŠ            Bc. Mária Stasová , vedúca ŠJ  

   

   

 • Zápisný lístok do ŠJ pre šk. rok 2017/2018
 • Ponuka krúžkov

  Milí žiaci,

  v šk. roku 2017/2018 Vám ponúkame možnosť vybrať si z krúžkov, ktoré sú uvedené v tomto zozname: zoznam_kruzkov(1).docx

  Upozorňujeme, že krúžok bude pracovať len v prípade, že počet záujemcov bude minímálne 12.

 • ŠKD - oznam pre rodičov

  Oznam pre rodičov detí navštevujúcich ŠKD pri ZŠ:

  V súlade so Smernicou o finančnom riadení a účtovníctve zo dňa 01.12.2015 a s Dodatkom č. 1 k  Smernici o finančnom riadení a účtovníctve oznamuje vedenie ZŠ s MŠ, Komenského ul. 587/15, Poprad, že zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich školský klub detí sú povinní uhrádzať poplatky za dieťa navštevujúce klub bezhotovostne na účet školy číslo SK49 0200 0000 0017 3897 6653 vedený vo VÚB a.s. Poprad. Variabilný symbol: 2, do poznámky uviesť ŠKD + meno dieťaťa + triedu za ktoré sa uhrádza poplatok vo výške 6 EUR. Poplatok sa uhrádza mesiac vopred, do 15-teho dňa v mesiaci. Prvá platba za mesiac september 2017 sa uhrádza do 8.9.2017. 

  Zároveň oznamujeme, že v súlade s novelou zákona 245/2008 Z.z. je zákonný zástupca dieťaťa povinný doručiť podpísané "Čestné vyhlásenie", ž svoje dieťa nezapísal zároveň do iného ŠKD. Tlačivá  "Čestné vyhlásenie" dostanú záujemcovia o ŠKD 5.9.2017.

  Podpísané, prosíme, vrátiť najneskôr 8.9.2017. Bez "Čestného vyhlásenia" nemôže byť dieťa prijaté do ŠKD.

  Ďakujeme za pochopenie.

  J. Cervová, riad. školy

 • Školské potreby pre šk. rok 2017/2018

  Pomôcky pre 1.ročník:

  5ks zošit č. 511, 5 ks zošit č. 513, 2x č.644 malý slovník, 2x zošit č.  520, 1 x notový zošit, 1x č. 420 veľký čistý zošit, zošit č. 510 (NBV)   

  20 ks malých výkresov, 10 veľkých výkresov, farebné papiere- tenké, tvrdé, plášť, alebo staré tričko, štetce- č. 6,8,10, ploché i okrúhle,  obrus, vodové farby/ anilínové/, temperové farby,  plastový box alebo kufrík na výtvarné potreby, hygienické potreby- 4 ks toaletný papier, 1 ks mydlo-tekuté , telocvičný úbor- tepláky, tričko, ponožky,  botasky alebo tenisky s bielou podrážkou,  pero  atramentové- Stabilo, Tornádo, plniace atramentové s bombičkou / neodporúčame gumovacie perá Pilot/ ,  2-3 mäkké ceruzky, farbičky, voskovky, guma,  lepidlo-tyčinku, pohár na vodu, nožnice, prezuvky  s pevnou pätou, nie gumené vsuvky ani šľapky, vešiak do skrinky s menom.

   

  Pomôcky pre 2.ročník:

  15 ks zošit č. 512,  11 ks zošit č. 513, 4  ks zošit č. 520, 2 ks malý slovník, 1 x notový zošit

  20 ks malých výkresov, 10 veľkých výkresov, farebné papiere- tenké, tvrdé, plášť, alebo staré tričko, štetce- č. 6,8,10, ploché i okrúhle,  obrus, vodové farby, temperové farby,  plastový box alebo kufrík na výtvarné potreby, hygienické potreby, toaletný papier, 1 ks mydlo-tekuté,  telocvičný úbor- tepláky, tričko, ponožky,  botasky alebo tenisky,  ,  pero  atramentové- Stabilo, Tornádo, plniace atramentové s bombičkou / neodporúčame gumovacie perá Pilot/,  2-3 mäkké ceruzky, farbičky, voskovky, guma, tuš, pierko, lepidlo-tyčinku, pravítko, nožnice, pohár,  prezuvky  s pevnou pätou, nie gumené vsuvky ani šľapky, vešiak do skrinky s menom. 

   

  Pomôcky 3. ročník:

  zošity:  523 – 16 ks,   520 – 5 ks

                5110 – 1 ks,   644 – 2 ks,   424 – 1 ks,   notový zošit

  červené pero, zelené pero, ceruzky – 2

  dlhé pravítko(nie farebné), trojuholník

  čierna fixka, veľký výkres – 10 ks, malý výkres – 20 ks, 1 výkres A2, farebný papier, voskovky, vodové farby, anilínové farby, temperové farby (najlepšie všetko značka KOH-I-NOOR), nožnice, lepidlo

  nádoba na vodu (škatuľka od masla), sada pasteliek, štetce (rôzna hrúbka), obrus, pracovný odev -  VYV uložená v škatuli od topánok

  balík kancelárskeho papiera, toaletný papier 1 ks, tekuté mydlo 1 ks

  telesná výchova – vo  vrecúšku na stiahnutie (nie igelitka)

  Pomôcky 4. ročník:

  zošity:  523 – 11 ks,   524 – 10 ks,  520 – 3 ks

                5110 – 1 ks,   644 – 2 ks,    424 – 1 ks,   notový zošit

  červené pero, zelené pero, ceruzky – 2

  dlhé pravítko(nie farebné), trojuholník  , kružidlo

  čierna fixka( tenká, hrubá),  veľký výkres – 10 ks,  malý výkres – 20 ks1 výkres A2, farebný papier, voskovky, vodové farby, anilínové farby, temperové farby (najlepšie všetko značka KOH-I-NOOR), nožnice, lepidlo

  nádoba na vodu (škatuľka od masla), sada pasteliek, štetce (rôzna hrúbka), obrus, pracovný odev -  VYV uložená v škatuli  od topánok

  balík kancelárskeho papiera, toaletný papier 1 ks, tekuté mydlo 1 ks

  telesná výchova – vo  vrecúšku na stiahnutie (nie igelitka)

   

  Pomôcky 5. ročník:

  č. 524 – 5 ks, č. 564 – 1 ks, č. 544 – 2 ks, č. 424 – 1 ks, , č. 540 – 3 ks, č. 460 – 2ks, č. 464 – 1 ks, notový zošit,

  kružidlo, uhlomer, trojuholník s ryskou + ďalšie pravítko, ceruza č. 2 alebo 3,

  1 bal. kancelárskych papierov, farebné perá, pastelky, veľký výkres – 30 ks, vodové farby a temperové farby, tuš, voskovky, farebný papier, štetce

  tenisky  na von aj do telocvične (nie s umelou podrážkou, nie cvičky), tričko, tepláky, bundu, krátke nohavice

   

  Pomôcky 6. ročník:

  Zošit č. 524 – 5 ks, č. 564 – 1 ks, č. 544 – 2 ks, č. 424 – 1 ks, č. 540 – 4 ks, č. 460 – 2ks,

  č. 464 – 1 ks, notový zošit,

  kružidlo, uhlomer, trojuholník s ryskou + ďalšie pravítko, ceruza č. 2 alebo 3,

  1 bal. kancelárskych papierov, farebné perá, pastelky, veľký výkres – 30 ks, vodové farby a temperové farby, tuš, voskovky, farebný papier, štetce

  tenisky  na von aj do telocvične (nie s umelou podrážkou, nie cvičky), tričko, tepláky, bundu, krátke nohavice

   

  Pomôcky 7. ročník:

  č. 524 – 4 ks, č. 564 – 1 ks, č. 544 – 2 ks, č. 424 – 1 ks, č. 540 – 4 ks, č. 460 – 2 ks, č. 464 – 1 ks, notový zošit,

  kružidlo, uhlomer, trojuholník s ryskou + ďalšie pravítko, ceruza č. 2 alebo 3,

  1 bal. kancelárskych papierov, farebné perá, pastelky, veľký výkres – 30 ks, vodové farby a temperové farby, tuš, voskovky, farebný papier, štetce

  tenisky  na von aj do telocvične (nie s umelou podrážkou, nie cvičky), tričko, tepláky, bundu, krátke nohavice

   

  Pomôcky 8. ročník:

  č. 524 – 4 ks, č. 564 – 1 ks, č. 544 – 2 ks, č. 424 – 1 ks, č. 540 – 4 ks, č. 460 – 2 ks, č. 464

  kružidlo, uhlomer, trojuholník s ryskou + ďalšie pravítko, ceruza č. 2 alebo 3,

  30 ks kancelárskych papierov, farebné perá, pastelky

  tenisky  na von aj do telocvične (nie s umelou podrážkou, nie cvičky), tričko, tepláky, bundu, krátke nohavice

   

  Pomôcky 9. ročník:

  č. 524 – 3 ks, č. 564 – 1 ks, č. 544 – 2 ks, č. 424 – 1 ks, č. 540 - 4 ks, č. 460, č. 464

  kružidlo, uhlomer, trojuholník s ryskou + ďalšie pravítko, ceruza č. 2 alebo 3,

  30 ks kancelárskych papierov, farebné perá, pastelky

  tenisky  na von aj do telocvične (nie s umelou podrážkou, nie cvičky), tričko, tepláky, bundu, krátke nohavice

   

  Na vyučovanie niektorých predmetov  budú na začiatku šk. roka zakúpené ešte pracovné zošity.

  Každé dieťa musí mať prezuvky, vrecúško na prezuvky, uterák a hygienické potreby + vrecúško na hygienické potreby.

 • Nová rada školy
  17. 10. 2016

  Dňa 17.10.2016 sa v ZŠ stretli zvolení zástupcovia z radov pedagógov, nepedagógov a rodičov ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad a zástupcovia zriaďovateľa na ustanovojúcom zasadnutí novej rady školy. Prítomní v tajných voľbách zvolili predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad - Mgr. Adrianu Lauf, ktorá si následne z ostatných členov vybrala podpredsedníčku - Mgr. Evu Neupaverovú.

  Zloženie rady školy:

  1. Mgr. Adriana Lauf - predseda
  2. Mgr. Eva Neupaverová - podpredseda
  3. Mgr. Alena Madzinová - členka
  4. Anna Schlosserová - členka
  5. Mgr. Igor Wzoš - člen
  6. MUDr. Michal Rusnák - člen
  7. Mária Slavkovská - členka
  8. Ing. Anna Lachová - členka
  9. Jaroslav Soska -  člen
  10. Jozef Gápa - člen
  11. Martin Franko - člen

   

  Novej rade školy želáme veľa úspechov.

 • Kedy pracuje učiteľ?

  Vážení rodičia!

  V poslednom čase sme viackrát počuli z rôznych strán argument, že učitelia odučia 4 hodiny denne a potom majú voľno.

  Chceli sme si toto tvrdenie overiť. Priložené sú dva grafy.

  Graf č.1 zobrazuje štatistiku, kedy počas dňa pracujú učitelia s elektronickou žiackou knižkou.

  Podľa tejto štatistiky to vyzerá tak, že veľa slovenských učiteľov opravuje písomky a zadáva známky poobede a často až do hlbokej noci. Za povšimnutie stojí zvýšená aktivita používania žiackej knižky učiteľmi okolo 20. a 21. hodiny večer.

  Graf č.2 zobrazuje štatistiku používania EŽK učiteľmi po dňoch.

  Z tohto grafu je možné pre zmenu vidieť, že učitelia pracujú aj v sobotu a v nedeľu. Opäť stojí za povšimnutie, koľko práce odvedú učitelia v nedeľu.

  Veríme, že tieto dva grafy prinesú viac objektívnosti do súčasnej diskusie o postavení učiteľov na Slovensku.

  S pozdravom, aSc Agenda Team

  Graf1_kedy_pracuje_ucitel.pdf

  Graf2_kedy_pracuje_ucitel.pdf

 • Informácie o školách

  Vážení rodičia

   

  Na tejto web stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa všetkých škôl na Slovensku:

   

  http://mapaskol.iedu.sk/

   

  Na tejto stránke si môžu žiaci vybrať strednú školu na ďalšie vzdelávanie:

   

  http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

                                                                                                Mgr. Jarmila Cervová, riad. školy

 • Vyučovacie hodiny a prestávky:

  1. hodina:      8,00 -   8,45 hod.

  2. hodina:      8,55 -   9,40 hod.

  3. hodina:      9,55 - 10,40 hod.

  4. hodina:    10,50 - 11,35 hod.

  5. hodina:    11,45 - 12,30 hod.

  6. hodina:    12,40 - 13,25 hod.

  7. hodina:    13,55 - 14,40 hod.

 • Kde nás nájdete??? (mapa)