Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Fotoalbum
 • Hurááá prázdniny!

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Po 10-mesačnej práci sa skončil školský rok 2016/2017 a od 1.7.1017 začali

  letné  prázdniny!!!

   

  Všetkým želáme krásne leto, veľa slnka a pohody smiley

  vedenie školy a všetci zamestnanci ZŠ

   

 • Ponuka voľného pracovného miesta

  OZNAM

  1. Hľadáme učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou ANJ + SJL  s nástupom od 1.9.2017

      Bližšie informácie sa dozviete tu: Informacia_volne_pracovne_miesto_ANJ_a_SJL(1).docx

   

  2. Hľadáme učiteľa pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ v MŠ) s nástupom od 1.9.2017.

      Miesto pracoviska: MŠ Podtatranská 163/4,  Poprad

      Bližšie informácie sa dozviete tu: Informacia_volne_pracovne_miesto_ucitel_MS.docx

   

  3.  Hľadáme vychovávateľku/vychovávateľa do ŠKD s nástupom od 1.9.2017

      Miesto pracoviska: ŠKD pri ZŠ Komenského ul. 587/15, Poprad

      Úväzok:  50%

      Bližšie informácie sa dozviete tu: Informacia_volne_pracovne_miesto_vychovavatelka_SKD.docx

 • Oznam vedúcej školskej jedálne pri ZŠ

  Prosíme rodičov, ktorých žiaci skončili v našej ZŠ školskú dochádzku, aby

  pozastavili platbu stravného

  (týka sa to všetkých žiakov odchádzajúcich z našej školy – aj z nižších ročníkov).

  Ostatných stravníkov prosíme, aby pozastavili platbu stravného na mesiac júl 2017.

  Prvú platbu stravného na mesiac september 2017 je potrebné zaslať na účet ŠJ v mesiaci august 2017 a zároveň stravníka prihlásiť na stravu.  

  Preplatky stravného za šk. rok 2016/2017 budú vrátené stravníkom na účty do 15. júla 2017.

  S organizačnými pokynmi na nový školský rok 2017/2018 Vás oboznámime neskôr – oznam bude zverejnený na webovom sídle školy .

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin!

   

                                                                                    vedúca ŠJ

 • Oznam

  Oznamujeme rodičom, ktorí sa zúčastnili zápisu svojho dieťaťa do 1. ročníka našej základnej školy, že

   

  všetky deti boli prijaté.

   

  Rozhodnutia si môžete vyzdvihnúť počas pracovných dní v kancelárii riaditeľky školy od 7,00 hod. do 15,00 hod. 

  Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšie stretnutia. 

  J. Cervová, riaditeľka školy

 • Nová rada školy
  17. 10. 2016

  Dňa 17.10.2016 sa v ZŠ stretli zvolení zástupcovia z radov pedagógov, nepedagógov a rodičov ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad a zástupcovia zriaďovateľa na ustanovojúcom zasadnutí novej rady školy. Prítomní v tajných voľbách zvolili predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad - Mgr. Adrianu Lauf, ktorá si následne z ostatných členov vybrala podpredsedníčku - Mgr. Evu Neupaverovú.

  Zloženie rady školy:

  1. Mgr. Adriana Lauf - predseda
  2. Mgr. Eva Neupaverová - podpredseda
  3. Mgr. Alena Madzinová - členka
  4. Anna Schlosserová - členka
  5. Mgr. Igor Wzoš - člen
  6. MUDr. Michal Rusnák - člen
  7. Mária Slavkovská - členka
  8. Ing. Anna Lachová - členka
  9. Jaroslav Soska -  člen
  10. Jozef Gápa - člen
  11. Martin Franko - člen

   

  Novej rade školy želáme veľa úspechov.

 • ŠKD - oznam pre rodičov

  Oznam pre rodičov detí navštevujúcich ŠKD pri ZŠ:

  V súlade so Smernicou o finančnom riadení a účtovníctve zo dňa 01.12.2015 a s Dodatkom č. 1 k  Smernici o finančnom riadení a účtovníctve oznamuje vedenie ZŠ s MŠ, Komenského ul. 587/15, Poprad, že zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich školský klub deti od  školského roka 2016/17 sú povinní uhrádzať poplatky za dieťa navštevujúce klub bezhotovostne na účet školy číslo SK49 0200 0000 0017 3897 6653 vedený vo VÚB a.s. Poprad. Variabilný symbol: 2, do poznámky uviesť ŠKD + meno dieťaťa + triedu za ktoré sa uhrádza poplatok vo výške 6 EUR. Poplatok sa uhrádza mesiac vopred, do 15-teho dňa v mesiaci t.j. prvá platba sa uhrádza do 15.8.2016 za mesiac september 2016.

  J. Cervová, riad. školy

 • Zápisný lístok do školskej jedálne

  Zápisný lístok  do ŠJ nájdete tu

   

   

 • Školské potreby pre šk. rok 2016/2017

  Zoznam školských potrieb pre šk. rok 2016/2017 nájdete tu.

   

   

 • Kedy pracuje učiteľ?

  Vážení rodičia!

  V poslednom čase sme viackrát počuli z rôznych strán argument, že učitelia odučia 4 hodiny denne a potom majú voľno.

  Chceli sme si toto tvrdenie overiť. Priložené sú dva grafy.

  Graf č.1 zobrazuje štatistiku, kedy počas dňa pracujú učitelia s elektronickou žiackou knižkou.

  Podľa tejto štatistiky to vyzerá tak, že veľa slovenských učiteľov opravuje písomky a zadáva známky poobede a často až do hlbokej noci. Za povšimnutie stojí zvýšená aktivita používania žiackej knižky učiteľmi okolo 20. a 21. hodiny večer.

  Graf č.2 zobrazuje štatistiku používania EŽK učiteľmi po dňoch.

  Z tohto grafu je možné pre zmenu vidieť, že učitelia pracujú aj v sobotu a v nedeľu. Opäť stojí za povšimnutie, koľko práce odvedú učitelia v nedeľu.

  Veríme, že tieto dva grafy prinesú viac objektívnosti do súčasnej diskusie o postavení učiteľov na Slovensku.

  S pozdravom, aSc Agenda Team

  Graf1_kedy_pracuje_ucitel.pdf

  Graf2_kedy_pracuje_ucitel.pdf

 • Informácie o školách

  Vážení rodičia

   

  Na tejto web stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa všetkých škôl na Slovensku:

   

  http://mapaskol.iedu.sk/

   

  Na tejto stránke si môžu žiaci vybrať strednú školu na ďalšie vzdelávanie:

   

  http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

                                                                                                Mgr. Jarmila Cervová, riad. školy

 • Vyučovacie hodiny a prestávky:

  1. hodina:      8,00 -   8,45 hod.

  2. hodina:      8,55 -   9,40 hod.

  3. hodina:      9,55 - 10,40 hod.

  4. hodina:    10,50 - 11,35 hod.

  5. hodina:    11,45 - 12,30 hod.

  6. hodina:    12,40 - 13,25 hod.

  7. hodina:    13,55 - 14,40 hod.

 • Kde nás nájdete??? (mapa)