Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

ŠkVP

Školský vzdelávací program Každý je dôležitý

Vízia školy:  

Nosnou časťou koncepcie je vízia školy. Je to jasne definovaná realistická predstava toho, čo chce škola v konkrétnych podmienkach v budúcnosti dosiahnuť.

„Chceme byť školou spájajúcou kvalitný a efektívny edukačný proces s mimoškolskými aktivitami. Rozvíjať individuálne schopnosti detí a žiakov so zameraním na ich úspešné uplatnenie v živote. Školou spájajúcou deti, žiakov, učiteľov, ostatných zamestnancov, rodičov a ďalších partnerov, ktorí budú hrdí na to, že sú súčasťou našej školy“.

 

Poslanie školy vychádza z primárneho poslania škôl. Je prehlásením trvalého charakteru, ktoré popisuje pohľad na súčasné a budúce aktivity školy, čo škola chce a kam mieri.

Vychovávať a vzdelávať deti a žiakov tak, aby sa stali v živote múdrymi, dobrými, zdravými, celoživotne sa vzdelávajúcimi a šťastnými ľuďmi. V spolupráci s rodičmi detí a  žiakov a  miestnou komunitou vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj ich nadania a talentu“.

 

Hodnoty školy vyjadrujú základné presvedčenie, hodnotový systém a charakter školy. Činnosť našej školy bude postavená na týchto hodnotách:

Len slobodný človek môže konať zodpovedne.

Spolupráca ľudí vedie k dosahovaniu spoločných cieľov.

V našej škole môže každý žiak zažiť pocit úspechu (uznávanie individuálnych rozdielov).

Uvedomenie si chyby môže byť krokom vpred (schopnosť sebahodnotenia).

Hráme fair play nielen v športe, ale aj v bežnom živote.

Ak bude úspešné dieťa alebo žiak, bude spokojný aj rodič.

 

Strategické ciele školy

            Strategické ciele školy predstavujú ciele, kam chceme školu smerovať počas niekoľkých rokov. Vychádzajú z vízie a poslania školy, rešpektujú jej hodnoty a  do úvahy berú aj prostredie, v ktorom sa budú realizovať.

1.  Vychádzať z  tradície školy a  skvalitňovať edukačný  proces prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov.

2.  Podporiť osobnosť, záujem a talent každého dieťaťa a žiaka.

3.  Vybudovať modernú školu 21. storočia.

4.  Posilniť motiváciu učiteľov a podporiť ich profesionálny a osobnostný rast.

 

Celý školský vzdelávací program je k nahliadnutiu v kancelárii riaditeľky ZŠ s MŠ.