Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Žiacka školská rada

Štatút ŽŠR

Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

 

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 

PREAMBULA

 

My, žiaci Základnej školy s materskou školou, Komenského ulica 587/15 v Poprade, v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa, vychádzajúc z prirodzeného práva žiakov na kvalitné vzdelávanie a rešpektujúc právo učiteľov mať žiakov s dobrými ľudskými vlastnosťami, sa budeme usilovať o uplatnenie spolupráce medzi nami (žiakmi) a pedagógmi a o rozvoj duchovnej kultúry, o zveľaďovanie životného prostredia, o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena. Uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť na vzniku Žiackej školskej rady Základnej školy s materskou školou na Komenského ulici 587/15 v Poprade, ktorá bude zložená z našich zástupcov (spolužiakov) a sľubujeme, že budeme  rešpektovať jej prácu a jej uznesenia.

 

Článok  I.

Základné ustanovenie

Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov 5. až 9. ročníka Základnej školy s materskou školou, Komenského ulica 587/15 v Poprade. Zložená je zo žiakov školy a pedagogických zamestnancov.  

ČLÁNOK  II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

2.1     Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.         

2.2     Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania a voľného času žiakov.  

2.3     Žiacka školská rada sa bude riadiť Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovorom o právach dieťaťa, z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa:

 1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
 2. Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.
 3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
 4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
 5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí.
 6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
 7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
 8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
 9. Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním.
 10. Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

4.       Žiacka školská rada bude vytvárať školské prostredie, ktoré nielen rešpektuje jednotlivé články platného Dohovoru o právach dieťaťa, ale ich aj reálne uplatňuje, čím vytvára v škole atmosféru otvorenú a ústretovú voči deťom.

 

ČLÁNOK III.

Činnosť žiackej školskej rady

3.1     Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje alebo spoluorganizuje.

3.2     Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

3.3     Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

3.4     Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

3.5     Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

3.6     Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do žiackej školskej rady.

3.7     Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

 

ČLÁNOK IV.

Zloženie žiackej školskej rady, spôsob voľby jej členov, organizácia,

rokovací poriadok, povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 

4.1     Žiacka školská rada má 11 členov.

4.2     Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

4.3     V každej triede 5. - 9. ročníka sa zvolí tajným hlasovaním jeden zástupca na jeden školský rok. V prípade nespokojnosti s prácou predsedu majú právo ho kedykoľvek odvolať a hlasovaním si zvoliť nového. (Triedy delegujú do žiackej školskej rady po jednom svojom zástupcovi. Spôsob výberu zástupcu je v kompetencii triedy.)

4.4     Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

4.5     Z každej voľby sa robí zápisnica.

4.6     Predsedom školskej rady sa stáva žiak/žiačka, ktorý/á v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy. 

4.7     Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

4.8     Zástupcu/cov pedagogického zboru do žiackej školskej rady menuje riaditeľka školy.
4.9     Čestným členom predsedníctva žiackej školskej rady je riaditeľka školy.

4.10   Dospelí členovia žiackej školskej rady majú pri hlasovaní iba poradný hlas.

4.11   V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.

4.12   Žiacka školská rada zasadá minimálne 2-krát za mesiac, prípadne častejšie podľa potreby. Termín si určia členovia na svojom prvom zasadnutí.

4.13   Zasadnutia  sú v zásade verejné. Pripravuje, zvoláva a riadi ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda žiackej školskej rady môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena žiackej školskej rady.

4.14   Predseda žiackej školskej rady má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek člena, pokiaľ uzná, že problém sa musí riešiť okamžite.

4.15   Vedúci zasadnutia žiackej školskej rady je povinný:

            - zistiť uznášaniaschopnosť,

 • viesť schôdzu podľa programu, ktorý schválilo predsedníctvo,

            - rešpektovať vôľu iných zapojiť sa do diskusie.                                                            

4.16     Vedúci zasadania má právo:

- vylúčiť účastníka žiackej školskej rady zo zasadnutia, ak nepatričným správaním narušuje hladký priebeh zasadnutia.

4.17     Na zasadnutiach žiackej školskej rady sa zúčastňuje riaditeľka školy, zástupca školy,  prípadne pozvaní zamestnanci školy-pedagogickí alebo nepedagogickí, hostia mimo školy podľa potreby.

 

 

 

ČLÁNOK  V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

5.1     Člen žiackej školskej rady má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály,

f ) prenášať informácie vo vzťahu k triede, ktorá ho delegovala v obidvoch smeroch.

 

5.2     Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na piatich po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

5.3     Dbať na kultúru prejavu reči, počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať, používať spisovné slová vo svojich vystúpeniach.        

5.4     Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi a zachovávať mlčanlivosť zo stretnutí.

5.5     Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Vlastnosti člena žiackej školskej rady:

 • dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v žiackej školskej rade,
 • čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým,
 • organizačné schopnosti,
 • zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní,
 • rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov,
 • schopnosť argumentácie a vedenia dialógu,
 • schopnosť rešpektovať rozhodnutie väčšiny.

 

ČLÁNOK  VI.

Hospodárenie žiackej školskej rady

6.1     Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

6.2     Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

 

 

ČLÁNOK VII.

Žiacka školská rada má svoje logo, ktoré sa môže používať výhradne v súvislosti s jeho činnosťou, internetová prezentácia žiackej školskej rady tvorí súčasť webovej stránky školy.

 

ČLÁNOK VIII.

Žiacka školská rada zasadá podľa plánu činnosti na daný školský rok.

 

ČLÁNOK IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa  08.10.2018 a od toho dňa nadobúda účinnosť.

     

 

 

.............................................                                                      ....................................................

      Sofia Stasová  7.A                                                                       Mgr. Monika Strnková    

       podpis predsedníčky                                                                   podpis riaditeľky školy

    žiackej školskej rady školy