Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Fotoalbum
Nedeľa 24. 9. 2017
Počet návštev: 3888231

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • 12. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok 2017

 • Ponúkame informácie výchovnej poradkyne pre rodičov a zákonných zástupcov tých žiakov, ktorí budú v tomto roku končiť  9. ročník, prípadne budú mať záujem o štúdium na osemročných gymnáziách.:

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_9.rocnika.docx

 • 3. 8. 2017

  OZNAMY  VEDÚCEJ  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2017/2018

   

  Poplatky za obedy a desiate sú nasledovné:

   

  Obedy    --  prvý stupeň   - 0,95 € cena jedného obeda

                    druhý stupeň – 1,01 € cena jedného obeda

 • Milí žiaci,

  v šk. roku 2017/2018 Vám ponúkame možnosť vybrať si z krúžkov, ktoré sú uvedené v tomto zozname: zoznam_kruzkov(1).docx

  Upozorňujeme, že krúžok bude pracovať len v prípade, že počet záujemcov bude minímálne 12.

 • Oznam pre rodičov detí navštevujúcich ŠKD pri ZŠ:

  V súlade so Smernicou o finančnom riadení a účtovníctve zo dňa 01.12.2015 a s Dodatkom č. 1 k  Smernici o finančnom riadení a účtovníctve oznamuje vedenie ZŠ s MŠ, Komenského ul. 587/15, Poprad, že zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich školský klub detí sú povinní uhrádzať poplatky za dieťa navštevujúce klub bezhotovostne na účet školy číslo SK49 0200 0000 0017 3897 6653 vedený vo VÚB a.s. Poprad. Variabilný symbol: 2, do poznámky uviesť ŠKD + meno dieťaťa + triedu za ktoré sa uhrádza poplatok vo výške 6 EUR. Poplatok sa uhrádza mesiac vopred, do 15-teho dňa v mesiaci. Prvá platba za mesiac september 2017 sa uhrádza do 8.9.2017.

 • Pomôcky pre 1.ročník:

  5ks zošit č. 511, 5 ks zošit č. 513, 2x č.644 malý slovník, 2x zošit č.  520, 1 x notový zošit, 1x č. 420 veľký čistý zošit, zošit č. 510 (NBV)   

  20 ks malých výkresov, 10 veľkých výkresov, farebné papiere- tenké, tvrdé, plášť, alebo staré tričko, štetce- č. 6,8,10, ploché i okrúhle,  obrus, vodové farby/ anilínové/, temperové farby,  plastový box alebo kufrík na výtvarné potreby, hygienické potreby- 4 ks toaletný papier, 1 ks mydlo-tekuté , telocvičný úbor- tepláky, tričko, ponožky,  botasky alebo tenisky s bielou podrážkou,  pero  atramentové- Stabilo, Tornádo, plniace atramentové s bombičkou / neodporúčame gumovacie perá Pilot/ ,  2-3 mäkké ceruzky, farbičky, voskovky, guma,  lepidlo-tyčinku, pohár na vodu, nožnice, prezuvky  s pevnou pätou, nie gumené vsuvky ani šľapky, vešiak do skrinky s menom.

 • 17. 10. 2016

  Dňa 17.10.2016 sa v ZŠ stretli zvolení zástupcovia z radov pedagógov, nepedagógov a rodičov ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad a zástupcovia zriaďovateľa na ustanovojúcom zasadnutí novej rady školy. Prítomní v tajných voľbách zvolili predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad - Mgr. Adrianu Lauf, ktorá si následne z ostatných členov vybrala podpredsedníčku - Mgr. Evu Neupaverovú.

 • Vážení rodičia!

  V poslednom čase sme viackrát počuli z rôznych strán argument, že učitelia odučia 4 hodiny denne a potom majú voľno.

  Chceli sme si toto tvrdenie overiť. Priložené sú dva grafy.

  Graf č.1 zobrazuje štatistiku, kedy počas dňa pracujú učitelia s elektronickou žiackou knižkou.

  Podľa tejto štatistiky to vyzerá tak, že veľa slovenských učiteľov opravuje písomky a zadáva známky poobede a často až do hlbokej noci. Za povšimnutie stojí zvýšená aktivita používania žiackej knižky učiteľmi okolo 20. a 21. hodiny večer.

  Graf č.2 zobrazuje štatistiku používania EŽK učiteľmi po dňoch.

  Z tohto grafu je možné pre zmenu vidieť, že učitelia pracujú aj v sobotu a v nedeľu. Opäť stojí za povšimnutie, koľko práce odvedú učitelia v nedeľu.

  Veríme, že tieto dva grafy prinesú viac objektívnosti do súčasnej diskusie o postavení učiteľov na Slovensku.

  S pozdravom, aSc Agenda Team

 • Vážení rodičia

   

  Na tejto web stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa všetkých škôl na Slovensku:

   

  http://mapaskol.iedu.sk/

   

  Na tejto stránke si môžu žiaci vybrať strednú školu na ďalšie vzdelávanie:

   

  http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

 • 1. hodina:      8,00 -   8,45 hod.

  2. hodina:      8,55 -   9,40 hod.

  3. hodina:      9,55 - 10,40 hod.

  4. hodina:    10,50 - 11,35 hod.

  5. hodina:    11,45 - 12,30 hod.

  6. hodina:    12,40 - 13,25 hod.

  7. hodina:    13,55 - 14,40 hod.