Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola
História školy Rada rodičov Rada školy Kritériá prijatia do MŠ Plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti Školské potreby 2018/2019 Školský poriadok pre ZŠ s MŠ Kolektívna zmluva 2018 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy

O škole

História školy

         Základná škola Komenského v Poprade bola postavená v rokoch 1969 - 1973. Na dokončovacích prácach sa podieľali učitelia i rodičia, a tak dňa 03. 09. 1973 sa po takmer štvorročnom úsilí podarilo dokončiť na, vtedy mladom, sídlisku Západ II. v Poprade nový objekt - základnú školu. 

         Hoci ešte chýbala telocvičňa a školská jedáleň, dočasná dochádzka detí zo sídliska do iných škôl sa ukončila. V školskom roku 1973/74 teda prekročilo brány novej školy 572 žiakov. Prístavba školskej jedálne bola ukončená v roku 1974 a v novembri 1975 bola do užívania odovzdaná aj veľká a malá telocvičňa. Tu sa začína odvíjať história športu, ktorý školu preslávil nielen v našom kraji, ale aj na Slovensku a v bývalej ČSFR.

       Naša škola nezaostáva ani v iných, nie menej dôležitých oblastiach. V školskom roku 1990/91 bola prvýkrát otvorená jazyková trieda s vyučovaním anglického jazyka v 3. ročníku. Vďaka vyhovujúcemu obsadeniu kvalifikovaných vyučujúcich cudzích jazykov si žiaci dodnes môžu vybrať zo štyroch cudzích  jazykov, a to anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka.

         Škola je projektovaná na 23 učební. Na vyučovanie používame okrem klasických učební aj všetky  špeciálne učebne, novovytvorené triedy v suterénnych priestoroch (prerobené zo skladov), priestory bývalého školského klubu. Okrem toho využívame dve telocvične, ihrisko a školský dvor. V popoludňajších hodinách sú obidve telocvične plne využité tak na športovú krúžkovú činnosť, ale najmä na tréningový proces pre členov basketbalových klubov mesta Poprad.

       Škola sa už roky profiluje ako športová škola - triedy so športovou prípravou v 5. - 9. ročníku.  V oblasti basketbalu patrí určite medzi najlepšie na Slovensku.