Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zssmskompp@gmail.com alebo +421 52 7728108 Základná škola, Komenského ul. 587/15, Poprad +421 52 7728 572 Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského ul. 587/15, Poprad +421 52 7729858 Materská škola, Podtatranská ulica 136/4, Poprad 0910 890 460 Mgr. Monika Strnková, riaditeľka ZŠ s MŠ 0903 992 108 Mgr. Eva Bednárová, zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie 0910 890 100 PaedDr. Mária Vojtaššáková, zástupkyňa pre primárne vzdelávanie 0910 890 335 Bc. Olga Korbová, zástupkyňa pre predprimárne vzdelávanie 0910 890 459 ekonomický úsek 0910 890 060 Mgr. Amália Fišerová - výchovná poradkyňa alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie   Mám záujem

Úväzok:plný
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. (zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozri tabuľka: Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.9.2017 (Nariadenie vlády SR č. 202/2017).

Úväzok: 36,25 hodín týždenne
Dátum nástupu: 01.09. 2018
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2019

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní príslušného pedagogického smeru,
• súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte do 31.07.2018 na adresu školy: ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, 058 01 Poprad.
Výberové konanie sa uskutoční: 28.08.2018 o14.30 h v ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad

Mgr. Monika Strnková, riaditeľka školy