Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Monika Strnková E-learning vo výchovnovzdelávacom procese zákl. a stred. školách 14 131
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Partnerstvo a spolupráca MŠ a rodiny 10
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Eva Bednárová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 95
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Bc.Olga Korbová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 2 2
PaedDr. Mária Vojtaššáková Základná obsluha počítača 8 69
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Koordinátor drogovej prevencie 39
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Izabela Bekešová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 90
Kreslenie v grafickom programe RNA (Relevation Natural ART) 6
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jana Bercelová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 38
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Bc.Lenka Cápayová Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11 66
Zvládanie záťažových situácií v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee - bot v materskej škole 7
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Mgr. Ivana Dubielová Aktivizujúce a hrové metódy vo výučbe anglického jazyka 8 16
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Stanislava Filková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 3 3
Mgr. Amália Fišerová Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe 15 123
Tvorivá dramatika v edukačnom procese 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Prieskum klímy triedy z pohľadu žiakov ako súčasť práce VP 47
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Bc.Mária Halčinová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 3 3
Tatiana Harendarčíková Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 61
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 12
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Helena Hašková Krok za krokom pri tvorbe programo vvýchovy a vzdelávania 25 35
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Katarína Jabrocká Výchova a ušenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamesntntcov - 1. úroveň 15 46
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digigtálnych a interaktívnych prvkov 25
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 6
PaedDr. Beáta Jalowiczorová Učiteľstvo akademických predmetov v šudijnom programe história 85 184
Koordinátor drogovej prevencie 39
Rigorózna skúška 60
Mgr. Miriam Janíková Textový editor WORD pre začiatočníkov 5 35
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Monika Janna Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 5 20
Alternatívne možnosti vyučovania DOV v ZŠ 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 7
Mgr. Jana Javorčíková Nové trendy vo výchove a vzdelávaní v oblasti ľudských prácv 7 63
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Asertívne zvládanie náročných komunik. situácií v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Mgr. Beáta Kalinová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 70 93
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Iveta Kleinová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 117
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Mgr. Mária Kmošová Čitateľská gramotnosť v edukácii 9 61
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Inovatívne metódy v edukácii 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
Mgr. Vlasta Kopaničáková Alternatívne možnosti vyučovania DOV v ZŠ 8 70
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 7
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
RNDr. Zuzana Kormaňošová Rigorózna skúška 0 60
Štátna jazyková škola 60
Darina Koudelková Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 34
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Igor Krišanda Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 142
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 9
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventanti 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Ivana Kukurová Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digigtálnych a interaktívnych prvkov 25 65
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 15
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
PaedDr. Lenka Langová Koordinácia školského kurikula predmetu NAV 45 60
Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva/ náboženskej výchovy 15
Mgr. Adriana Lauf Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelácania 0 37
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a škoských zariadeniach formou sociálneho dialégu 12
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 10
Marcela Magyarová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 67
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 1
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Digitálne možnosti využitia učebnej pomôcky-autokorektívnycho v predpr. vzdelávaní MŠ 12
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Katarína Makovská Pracujeme s digitálnou hračkou Bee - bot v materskej škole 7 90
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Ing. Viliam Masár Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8 72
Fyzika v experimentoch pre žiakov ZŠ 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 4
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Miroslava Monková Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 65
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Mgr. Eva Neupaverová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 148
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Poytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Viera Polovková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 155
Štátna škúška z cudzieho jazyka 60
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Základná obsluha počítača 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Mgr. Mária Poradová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 42
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 8
Poytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Ochrana prírody a krajiny vo výučbe prirodovedných predmetov na ZŠ a SŠ 11
Mgr. Mária Povrazníková Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 61
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Mgr. Adriana Skokanová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 70 78
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Jana Spišská učiteľstvo anglického jazyka a literatúri 71 71
Mgr. Mária Šimková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 12 12
Mgr. Monika Štolcová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 70 85
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Daniela Štucková, PhD. Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Valéria Turňová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 70
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Kreslenie v grafickom programe RNA (Relevation Natural ART) 6
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
PaedDr. Marcela Zemčáková Príprava kvalif. uč. 1. st. ZŠ s rozšírením kvalif. na CJ 169 169


© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019