Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Monika Strnková Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 131
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Partnerstvo a spolupráca MŠ a rodiny 10
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese zákl. a stred. školách 14
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Bednárová Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8 95
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Bc.Olga Korbová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 2 2
PaedDr. Mária Vojtaššáková Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 78
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Koordinátor drogovej prevencie 39
Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov ZŠ a SŠ 9
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Izabela Bekešová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 90
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Kreslenie v grafickom programe RNA (Relevation Natural ART) 6
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Mgr. Jana Bercelová Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8 38
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Bc.Lenka Cápayová Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8 66
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Zvládanie záťažových situácií v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee - bot v materskej škole 7
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Mgr. Ivana Dubielová Aktivizujúce a hrové metódy vo výučbe anglického jazyka 8 16
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Stanislava Filková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 3 3
Mgr. Amália Fišerová Prieskum klímy triedy z pohľadu žiakov ako súčasť práce VP 47 123
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorivá dramatika v edukačnom procese 15
Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Bc.Mária Halčinová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 3 3
Tatiana Harendarčíková Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 61
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 12
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Helena Hašková Krok za krokom pri tvorbe programo vvýchovy a vzdelávania 25 35
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Katarína Jabrocká Výchova a ušenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamesntntcov - 1. úroveň 15 46
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 6
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digigtálnych a interaktívnych prvkov 25
PaedDr. Beáta Jalowiczorová Učiteľstvo akademických predmetov v šudijnom programe história 85 184
Rigorózna skúška 60
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Miriam Janíková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 35
Textový editor WORD pre začiatočníkov 5
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Monika Janna Alternatívne možnosti vyučovania DOV v ZŠ 8 20
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 7
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 5
Mgr. Jana Javorčíková Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8 63
Nové trendy vo výchove a vzdelávaní v oblasti ľudských prácv 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Asertívne zvládanie náročných komunik. situácií v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Beáta Kalinová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 70 93
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Iveta Kleinová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 117
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Mária Kmošová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Vlasta Kopaničáková Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8 70
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 7
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Alternatívne možnosti vyučovania DOV v ZŠ 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
RNDr. Zuzana Kormaňošová Rigorózna skúška 0 60
Štátna jazyková škola 60
Darina Koudelková Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 34
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Igor Krišanda Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 142
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 9
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Základná obsluha počítača 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventanti 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Ivana Kukurová Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 65
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digigtálnych a interaktívnych prvkov 25
PaedDr. Lenka Langová Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva/ náboženskej výchovy 15 60
Koordinácia školského kurikula predmetu NAV 45
Mgr. Adriana Lauf Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 37
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelácania 0
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a škoských zariadeniach formou sociálneho dialégu 12
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 10
Marcela Magyarová Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 1 67
Digitálne možnosti využitia učebnej pomôcky-autokorektívnycho v predpr. vzdelávaní MŠ 12
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Katarína Makovská Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8 90
Pracujeme s digitálnou hračkou Bee - bot v materskej škole 7
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Ing. Viliam Masár Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 72
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Fyzika v experimentoch pre žiakov ZŠ 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 4
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Mgr. Miroslava Monková Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11 65
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Eva Neupaverová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 157
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov ZŠ a SŠ 9
Základná obsluha počítača 8
Poytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Mgr. Viera Polovková Základná obsluha počítača 8 155
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Štátna škúška z cudzieho jazyka 60
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Mária Poradová Poytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15 42
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ochrana prírody a krajiny vo výučbe prirodovedných predmetov na ZŠ a SŠ 11
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 8
Mgr. Mária Povrazníková Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 61
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Adriana Skokanová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 78
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 70
Mgr. Jana Spišská učiteľstvo anglického jazyka a literatúri 71 71
Mgr. Mária Šimková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 12 12
Mgr. Monika Štolcová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 70 85
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Daniela Štucková, PhD. Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Valéria Turňová Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 70
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej škole 8
Kreslenie v grafickom programe RNA (Relevation Natural ART) 6
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
PaedDr. Marcela Zemčáková Príprava kvalif. uč. 1. st. ZŠ s rozšírením kvalif. na CJ 169 169


© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018