Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola
 • Zo života školy 2017/2018
  23. 1. 2018

  Aktualizovali sme modul Zo života školy 2017/2018

 • Vedomostné súťaže 2017/2018
  23. 1. 2018

  Aktualizovali sme modul Vedomostné súťaže 2017/2018

 • Vedomostné súťaže 2017/2018
  19. 1. 2018

  Aktualizovali sme modul Vedomostné súťaže 2017/2018

 • Okresné kolo olympiády z ANJ

  Dňa 16.01.2018 sa v Poprade konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovali Májiková Diana a Balačin Jakub. Obom srdečne blahoželáme za výsledok úspešný riešiteľ. 

  Výsledky okresného kola si môžete pozrieť tu: OK_vysledkova_listina_2017-18.xls

 • Hráčky BAM Poprad u nás

  Dňa 15.1.2018  sme na hodinách športovej prípravy 6.B triedy privítali hráčky seniorského tímu Basketbalovej akadémie mládeže Poprad - Zuzka Ivančáková (bývala žiačka našej školy, odchovankyňa popradského basketbalu a zároveň reprezentantka SR) a Ivana Kmetovská (macedónska basketbalistka, ktorá vyštudovala a hrávala za Univerzitu vo Washingtone, hrávala v španielskej lige a momentálne je hráčkou BAM Poprad).

  Dievčatá nám porozprávali o svojej basketbalovej kariére, zážitkoch a potom sa s nami aktívne zapojili do tréningového procesu. Zuzka a Ivana sa nachvíľu stali aj kapitánkami dvoch žiackych družstiev a zahrali si s nami krátky basketbalový zápas. Na záver nechýbal víťazný pokrik, podpisy a poďakovanie za spestrenie hodiny športovej prípravy. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Basketbalovej akadémii mládeže Poprad a dievčatám za to, že si vo svojom nabitom programe našli čas aj pre nás.

  N. Harabinová

  Do galérie Hráčky BAMP u nás boli pridané fotografie.

 • Zlatý Amos

  Milí žiaci, čo myslíte? Máme ho na škole? Ja verím, že áno!

  Dovoľte mi predstaviť vám anketu o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku Zlatý Amos. Je to prestížna zábavná súťaž pre učiteľov a ich žiakov s možnosťou získania finančnej výhry v rôznych kategóriách. Spolu bude rozdaných viac ako 8 tisíc Eur. Svojím zapojením podporíte našu školu a isvojich vynikajúcich učiteľov, ktorých máte radi. Dole máte link na elektronickú prihlášku. 

  Ďakujeme, že podporíte svojich skvelých učiteľov a žiakov a umožníte im súťažiť. Info na: www.zlatyamos.sk

  link na elektronickú prihlášku: http://amos2017.webnode.sk/

  ďalšie prihlášky: www.zlatyamos.sk                                                 Mgr. Monika Strnková

 • Oznam pre rodičov detí MŠ a v ŠKD

  Vážení rodičia,

  od 01.02.2018 platia zmeny v poplatkoch za materskú školu a školský klub detí  podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 7/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach takto:

  a) dieťa do troch rokov v materskej škole - 60 € mesačne

  b) dieťa od troch rokov-  18 € mesačne

  c) žiak v školskom klube detí - 8 € mesačne

  https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=914739

  Neazbudnite si, prosím, nastaviť trvalý príkaz vo svojej banke. Nové poplatky je potrebné uhradiť mesiac vopred (v januári za mesiac február).

  Ďakujeme za porozumenie!

  Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Novoročný pozdrav
 • Zo života školy 2017/2018
  1. 1. 2018

  Aktualizovali sme modul Zo života školy 2017/2018

 • Odovzdanie finančného daru detskému oddeleniu 2017

  Do galérie Odovzdanie finančného daru detskému oddeleniu 2017 boli pridané fotografie.

 • O škole
  12. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok 2017

 • Informácie pre rodičov a žiakov

  Ponúkame informácie výchovnej poradkyne pre rodičov a zákonných zástupcov tých žiakov, ktorí budú v tomto roku končiť  9. ročník, prípadne budú mať záujem o štúdium na osemročných gymnáziách.:

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_9.rocnika.docx

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_5.rocnika.docx

 • Zápisný lístok do ŠJ pre šk. rok 2017/2018
 • Oznam vedúcej školskej jedálne pri ZŠ pre šk. rok 2017/2018
  3. 8. 2017

  OZNAMY  VEDÚCEJ  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2017/2018

   

  Poplatky za obedy a desiate sú nasledovné:

   

  Obedy    --  prvý stupeň   - 0,95 € cena jedného obeda

                    druhý stupeň – 1,01 € cena jedného obeda

                   dospelí            -  1,12 € cena jedného obeda

   

  Cena  jednej desiaty je rovnaká pre prvý aj druhý stupeň  - 0,35 €

   

  Mesto Poprad VZN č. 10/2012 s účinnosťou od 01.01.2013 určilo výšku príspevku na režijné náklady paušálne 2,00 € mesačne na jedného stravníka , ktorý odoberá obedy. Tento príspevok sa neuhrádza, ak stravníkovi v sledovanom  mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo .  

   

  Na doplnkové stravovanie (desiata ) sa príspevok na režijné náklady  nevzťahuje.

   

  Výška paušálnej platby na jeden mesiac  je nasledovná :

  prvý stupeň   -   19,-€ obed + 7,- € desiata + 2 ,- € réžia = 28,- €

  druhý stupeň -   21,- € obed +7,- € desiata  + 2,- € réžia = 30,-  €

  dospelí stravníci – 21,- €

   

  Platbu stravného je potrebné posielať na účet školskej jedálne :

  SK42  0200  0000  3500  0613  1562 .  

  Variabilný symbol:  dátum kedy platbu zadávate  

  Konštantný symbol : 0308

  Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko dieťaťa a ročník, ktorý navštevuje .

   

  Výdaj desiaty je : od 9,40 hod. do 9,55 hod.

  Výdaj obeda je : od 11,30 hod. do 14,30 hod.

   

  V zmysle  prevádzkového poriadku školskej jedálne  je potrebné stravu odhlásiť 24 hodín vopred. Za včas neodobranú stravu sa náhrada neposkytuje.

  Z dôvodu paušálnych platieb vznikajú preplatky , ktoré stravníkom vraciame na účet vždy po skončení školského roka najneskôr do konca júla. 

  Každú odhlášku  obeda a desiaty je možné realizovať v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do  15,00 hod.  na čísle telefónu 7728572. Stravníkom je umožnený  odnos obeda v obedári v deň, keď nie je možné stravníka odhlásiť. 

   

  V školskom roku 2017/2018 sa obedy pre vopred prihlásených stravníkov začnú podávať  od 05.09.2017, desiata od 11.09.2017.

  Prosíme Vás o vyplnenie zápisného lístka a prihlásenie na stravovanie v kancelárií  ŠJ.

   

  Prajeme Vám veľa úspechov v školskom roku 2017/2018 .      

   

  Mgr.  Jarmila Cervová, riaditeľka ZŠ s MŠ            Bc. Mária Stasová , vedúca ŠJ  

   

   

 • Nová rada školy
  17. 10. 2016

  Dňa 17.10.2016 sa v ZŠ stretli zvolení zástupcovia z radov pedagógov, nepedagógov a rodičov ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad a zástupcovia zriaďovateľa na ustanovojúcom zasadnutí novej rady školy. Prítomní v tajných voľbách zvolili predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad - Mgr. Adrianu Lauf, ktorá si následne z ostatných členov vybrala podpredsedníčku - Mgr. Evu Neupaverovú.

  Zloženie rady školy:

  1. Mgr. Adriana Lauf - predseda
  2. Mgr. Eva Neupaverová - podpredseda
  3. Mgr. Alena Madzinová - členka
  4. Anna Schlosserová - členka
  5. Mgr. Igor Wzoš - člen
  6. MUDr. Michal Rusnák - člen
  7. Mária Slavkovská - členka
  8. Ing. Anna Lachová - členka
  9. Jaroslav Soska -  člen
  10. Jozef Gápa - člen
  11. Martin Franko - člen

   

  Novej rade školy želáme veľa úspechov.

 • Kedy pracuje učiteľ?

  Vážení rodičia!

  V poslednom čase sme viackrát počuli z rôznych strán argument, že učitelia odučia 4 hodiny denne a potom majú voľno.

  Chceli sme si toto tvrdenie overiť. Priložené sú dva grafy.

  Graf č.1 zobrazuje štatistiku, kedy počas dňa pracujú učitelia s elektronickou žiackou knižkou.

  Podľa tejto štatistiky to vyzerá tak, že veľa slovenských učiteľov opravuje písomky a zadáva známky poobede a často až do hlbokej noci. Za povšimnutie stojí zvýšená aktivita používania žiackej knižky učiteľmi okolo 20. a 21. hodiny večer.

  Graf č.2 zobrazuje štatistiku používania EŽK učiteľmi po dňoch.

  Z tohto grafu je možné pre zmenu vidieť, že učitelia pracujú aj v sobotu a v nedeľu. Opäť stojí za povšimnutie, koľko práce odvedú učitelia v nedeľu.

  Veríme, že tieto dva grafy prinesú viac objektívnosti do súčasnej diskusie o postavení učiteľov na Slovensku.

  S pozdravom, aSc Agenda Team

  Graf1_kedy_pracuje_ucitel.pdf

  Graf2_kedy_pracuje_ucitel.pdf

 • Informácie o školách

  Vážení rodičia

   

  Na tejto web stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa všetkých škôl na Slovensku:

   

  http://mapaskol.iedu.sk/

   

  Na tejto stránke si môžu žiaci vybrať strednú školu na ďalšie vzdelávanie:

   

  http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

                                                                                                Mgr. Jarmila Cervová, riad. školy

 • Vyučovacie hodiny a prestávky:

  1. hodina:      8,00 -   8,45 hod.

  2. hodina:      8,55 -   9,40 hod.

  3. hodina:      9,55 - 10,40 hod.

  4. hodina:    10,50 - 11,35 hod.

  5. hodina:    11,45 - 12,30 hod.

  6. hodina:    12,40 - 13,25 hod.

  7. hodina:    13,55 - 14,40 hod.

 • Kde nás nájdete??? (mapa)