Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Fotoalbum
 • Testovanie piatakov

  Oznam pre všetkých rodičov žiakov 5. ročníka ZŠ!

  Vážení rodičia,

  22.11.2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie piatakov Testovanie T5 - 2017 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Harmonogram testovania je uvedený nižšie - prosíme, dôsledne si ho preštudujte.

  Pre žiakov je zabezpečené pokojné prostredie a dozor pedagogickými zamestnancami.

  Počas prestávky medzi matematikou a slovenským jazykom môžu, prihlásení žiaci, ísť na desiatu do školskej jedálne, ostatní budú desiatovať v učebni.

  Po skončení testovania môžu žiaci ísť na obed do školskej jedálne.

  Ak nemáte záujem o poskytnutie stravy vášmu dieťaťu, nezabudnite ho, prosím, odhlásiť u vedúcej školskej jedálne.

  Harmonogram

  Testovanie 5-2017

   

  Termín testovania:  22. november 2017 (streda)

   

  Žiaci 5. ročníka budú rozdelení do učební podľa schváleného zasadacieho poriadku. Zoznam testovaných žiakov v jednotlivých učebniach a presné pokyny k testovaniu budú tiež  zverejnené na nástenke vo vestibule školy.

   

  Matematika

  8:00 – 8:10 h (10 min)          úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  8:10 – 8:20 h (10 min)          rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8:20 – 9:20 h (60 min)          administrácia (vypracovanie ) testu

  9:20 – 9:25 h (5 min)            zozbieranie testov a OH

  9:25 – 9:45 h (20 min)          prestávka

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  9:45 – 9:55 h (10 min)          úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  9:55 – 10:05 h (10 min)        rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:05 – 11:05 h (60 min)      administrácia (vypracovanie) testu

  11:05 – 11:10 h (5 min)        zozbieranie testov a OH

   

  11:10                                      Záver testovania

   

   

   

  Žiaci so ZZ  = začlenení (integrovaní)

   

  Začlenení (integrovaní) žiaci 5. ročníka budú rozdelení do učební podľa schváleného zasadacieho poriadku. Zoznam testovaných žiakov v jednotlivých učebniach a presné pokyny k testovaniu budú tiež  zverejnené na nástenke vo vestibule školy.

   

  Matematika

  8:00 – 8:10 h (10 min)          úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  8:10 – 8:20 h (10 min)          rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8:20 – 9:35 h (75 min)          administrácia (vypracovanie)  testu

  9:35 – 9:40 h (5 min)            zozbieranie testov a OH

  9:40 – 10:00 h (20 min)        prestávka

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  10:00 – 10:10 h (10 min)      úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  10:10 – 10:20 h (10 min)      rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:20 – 11:35 h (75 min)      administrácia (vypracovanie) testu

  11:35 – 11:40 h (5 min)        zozbieranie testov a OH

  11:40                                      Záver testovania

   

   

   

 • Riaditeľské voľno
  22. 11. 2017

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že

  22.11.2017

   

  budú mať žiaci 6. - 9. ročníka z organizačných dôvodov

  riaditeľské voľno.

   

  Dôvodom je Testovanie T-5 2017 (celoslovenské testovanie piatakov).

  Všetci žiaci 6. - 9. ročníka sú odhlásení zo stravovania  - desiata aj obed.

  V prípade záujmu o poskytnutie stravy je nutné individuálne nahlásiť tento záujem triednej učiteľke /triednemu učiteľovi.

  Mgr. Jarmila Cervová, riad. školy

   

 • Športové súťaže 2017/2018
  16. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul Športové súťaže 2017/2018

 • Športové súťaže 2017/2018
  16. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul Športové súťaže 2017/2018

 • Športové súťaže 2017/2018
  16. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul Športové súťaže 2017/2018

 • Športové súťaže 2017/2018
  9. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul Športové súťaže 2017/2018

 • Športové súťaže 2017/2018
  9. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul Športové súťaže 2017/2018

 • Vedomostné súťaže 2017/2018
  2. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul Vedomostné súťaže 2017/2018

 • Zo života školy 2017/2018
  30. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul Zo života školy 2017/2018

 • Zo života školy 2017/2018
  30. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul Zo života školy 2017/2018

 • Zo života školy 2017/2018
  30. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul Zo života školy 2017/2018

 • O škole
  12. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok 2017

 • Informácie pre rodičov a žiakov

  Ponúkame informácie výchovnej poradkyne pre rodičov a zákonných zástupcov tých žiakov, ktorí budú v tomto roku končiť  9. ročník, prípadne budú mať záujem o štúdium na osemročných gymnáziách.:

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_9.rocnika.docx

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_5.rocnika.docx

 • Zápisný lístok do ŠJ pre šk. rok 2017/2018
 • Oznam vedúcej školskej jedálne pri ZŠ pre šk. rok 2017/2018
  3. 8. 2017

  OZNAMY  VEDÚCEJ  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2017/2018

   

  Poplatky za obedy a desiate sú nasledovné:

   

  Obedy    --  prvý stupeň   - 0,95 € cena jedného obeda

                    druhý stupeň – 1,01 € cena jedného obeda

                   dospelí            -  1,12 € cena jedného obeda

   

  Cena  jednej desiaty je rovnaká pre prvý aj druhý stupeň  - 0,35 €

   

  Mesto Poprad VZN č. 10/2012 s účinnosťou od 01.01.2013 určilo výšku príspevku na režijné náklady paušálne 2,00 € mesačne na jedného stravníka , ktorý odoberá obedy. Tento príspevok sa neuhrádza, ak stravníkovi v sledovanom  mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo .  

   

  Na doplnkové stravovanie (desiata ) sa príspevok na režijné náklady  nevzťahuje.

   

  Výška paušálnej platby na jeden mesiac  je nasledovná :

  prvý stupeň   -   19,-€ obed + 7,- € desiata + 2 ,- € réžia = 28,- €

  druhý stupeň -   21,- € obed +7,- € desiata  + 2,- € réžia = 30,-  €

  dospelí stravníci – 21,- €

   

  Platbu stravného je potrebné posielať na účet školskej jedálne :

  SK42  0200  0000  3500  0613  1562 .  

  Variabilný symbol:  dátum kedy platbu zadávate  

  Konštantný symbol : 0308

  Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko dieťaťa a ročník, ktorý navštevuje .

   

  Výdaj desiaty je : od 9,40 hod. do 9,55 hod.

  Výdaj obeda je : od 11,30 hod. do 14,30 hod.

   

  V zmysle  prevádzkového poriadku školskej jedálne  je potrebné stravu odhlásiť 24 hodín vopred. Za včas neodobranú stravu sa náhrada neposkytuje.

  Z dôvodu paušálnych platieb vznikajú preplatky , ktoré stravníkom vraciame na účet vždy po skončení školského roka najneskôr do konca júla. 

  Každú odhlášku  obeda a desiaty je možné realizovať v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do  15,00 hod.  na čísle telefónu 7728572. Stravníkom je umožnený  odnos obeda v obedári v deň, keď nie je možné stravníka odhlásiť. 

   

  V školskom roku 2017/2018 sa obedy pre vopred prihlásených stravníkov začnú podávať  od 05.09.2017, desiata od 11.09.2017.

  Prosíme Vás o vyplnenie zápisného lístka a prihlásenie na stravovanie v kancelárií  ŠJ.

   

  Prajeme Vám veľa úspechov v školskom roku 2017/2018 .      

   

  Mgr.  Jarmila Cervová, riaditeľka ZŠ s MŠ            Bc. Mária Stasová , vedúca ŠJ  

   

   

 • Nová rada školy
  17. 10. 2016

  Dňa 17.10.2016 sa v ZŠ stretli zvolení zástupcovia z radov pedagógov, nepedagógov a rodičov ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad a zástupcovia zriaďovateľa na ustanovojúcom zasadnutí novej rady školy. Prítomní v tajných voľbách zvolili predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad - Mgr. Adrianu Lauf, ktorá si následne z ostatných členov vybrala podpredsedníčku - Mgr. Evu Neupaverovú.

  Zloženie rady školy:

  1. Mgr. Adriana Lauf - predseda
  2. Mgr. Eva Neupaverová - podpredseda
  3. Mgr. Alena Madzinová - členka
  4. Anna Schlosserová - členka
  5. Mgr. Igor Wzoš - člen
  6. MUDr. Michal Rusnák - člen
  7. Mária Slavkovská - členka
  8. Ing. Anna Lachová - členka
  9. Jaroslav Soska -  člen
  10. Jozef Gápa - člen
  11. Martin Franko - člen

   

  Novej rade školy želáme veľa úspechov.

 • ŠKD - oznam pre rodičov

  Oznam pre rodičov detí navštevujúcich ŠKD pri ZŠ:

  V súlade so Smernicou o finančnom riadení a účtovníctve zo dňa 01.12.2015 a s Dodatkom č. 1 k  Smernici o finančnom riadení a účtovníctve oznamuje vedenie ZŠ s MŠ, Komenského ul. 587/15, Poprad, že zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich školský klub detí sú povinní uhrádzať poplatky za dieťa navštevujúce klub bezhotovostne na účet školy číslo SK49 0200 0000 0017 3897 6653 vedený vo VÚB a.s. Poprad. Variabilný symbol: 2, do poznámky uviesť ŠKD + meno dieťaťa + triedu za ktoré sa uhrádza poplatok vo výške 6 EUR. Poplatok sa uhrádza mesiac vopred, do 15-teho dňa v mesiaci. Prvá platba za mesiac september 2017 sa uhrádza do 8.9.2017. 

  Zároveň oznamujeme, že v súlade s novelou zákona 245/2008 Z.z. je zákonný zástupca dieťaťa povinný doručiť podpísané "Čestné vyhlásenie", ž svoje dieťa nezapísal zároveň do iného ŠKD. Tlačivá  "Čestné vyhlásenie" dostanú záujemcovia o ŠKD 5.9.2017.

  Podpísané, prosíme, vrátiť najneskôr 8.9.2017. Bez "Čestného vyhlásenia" nemôže byť dieťa prijaté do ŠKD.

  Ďakujeme za pochopenie.

  J. Cervová, riad. školy

 • Kedy pracuje učiteľ?

  Vážení rodičia!

  V poslednom čase sme viackrát počuli z rôznych strán argument, že učitelia odučia 4 hodiny denne a potom majú voľno.

  Chceli sme si toto tvrdenie overiť. Priložené sú dva grafy.

  Graf č.1 zobrazuje štatistiku, kedy počas dňa pracujú učitelia s elektronickou žiackou knižkou.

  Podľa tejto štatistiky to vyzerá tak, že veľa slovenských učiteľov opravuje písomky a zadáva známky poobede a často až do hlbokej noci. Za povšimnutie stojí zvýšená aktivita používania žiackej knižky učiteľmi okolo 20. a 21. hodiny večer.

  Graf č.2 zobrazuje štatistiku používania EŽK učiteľmi po dňoch.

  Z tohto grafu je možné pre zmenu vidieť, že učitelia pracujú aj v sobotu a v nedeľu. Opäť stojí za povšimnutie, koľko práce odvedú učitelia v nedeľu.

  Veríme, že tieto dva grafy prinesú viac objektívnosti do súčasnej diskusie o postavení učiteľov na Slovensku.

  S pozdravom, aSc Agenda Team

  Graf1_kedy_pracuje_ucitel.pdf

  Graf2_kedy_pracuje_ucitel.pdf

 • Informácie o školách

  Vážení rodičia

   

  Na tejto web stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa všetkých škôl na Slovensku:

   

  http://mapaskol.iedu.sk/

   

  Na tejto stránke si môžu žiaci vybrať strednú školu na ďalšie vzdelávanie:

   

  http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

                                                                                                Mgr. Jarmila Cervová, riad. školy

 • Vyučovacie hodiny a prestávky:

  1. hodina:      8,00 -   8,45 hod.

  2. hodina:      8,55 -   9,40 hod.

  3. hodina:      9,55 - 10,40 hod.

  4. hodina:    10,50 - 11,35 hod.

  5. hodina:    11,45 - 12,30 hod.

  6. hodina:    12,40 - 13,25 hod.

  7. hodina:    13,55 - 14,40 hod.